Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
Родина, Народ
Семья, Дети
Дружба, Вражда
Труд, Дело
Учение, Мудрость
Слово, Речь, Язык
Добро, Зло
Богатство, Бедность
Смелость, Риск
Цель, Мечта
Здоровье
Еда (хлеб)
    Пословицы
      (разные)
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
             Фразеологизмы
 А – Ә / A-Á
 Б – Д / B-D
 Е – Ж / E-J
 З – К / Z-K
 Қ – Л / Q-L
 М – П / M-P
 С – Т / S-T
 У – І / Ý-İ
 Кирил/Latyn 

Богатство, Бедность

 
Грамматика казахского языка. Просто о сложном


Составитель: Татьяна Валяева

 1
Жарлының байлығы – дененiң саулығы.Богатство бедняка – его здоровье. Jarlynyń baılyǵy – deneniń saýlyǵy.
Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес.Богатство не цель, бедность не порок. Baılyq murat emes, joqtyq uıat emes.
Аттыға жаяу жолдас болмас.Пеший конному не товарищ. Attyǵa jaıaý joldas bolmas.
Адамды тарлық шынықтырады, адамгершілікті барлық ұмыттырады.Человека бедность закаляет, богатство о человечности забывает. Adamdy tarlyq shynyqtyrady, adamgershilikti arlyq umyttyrady.
Жамау тапқан жарлы болмас.Заплатку нашедший бедным не будет. Jamaý tapqan jarly bolmas.
Жүзігің алтын болғанша, жүзің жарқын болсын.Чем золотое кольцо, лучше пусть будет светлое лицо. Júzig altyn bolǵansha, júz jarqyn bolsyn.
Базар ақшалыға базар, ақшасызға назар.Базар с деньгами — базар, без денег — одно расстройство. Bazar aqshalyǵa bazar, aqshasyzǵa nazar.
Кедей байға жетсем дейді, бай кұдайға жетсем дейді.Бедняк богатым стать мечтает, богатый богом стать желает. Kedeı baıǵa jetsem deıdi, baı kudaıǵa jetsem deıdi.
Тоқтық адамды аздырар.Достаток человека развращает. Toqtyq adamdy azdyrar.
Бай бауырын танымас, сауда досқа қарамас.Богач не признает родства, в торговле дружбы нет. Baı baýyryn tanymas, saýda dosqa qaramas.
 2
Бай есесін жібермейді.Богач свою выгоду не упускает. Baı esesin jibermeıdi.
Біреуге асхана керек, біреуге баспана керек.Нужна столовая одним, нужно укрытие другим. Bireýge ashana kerek, bireýge baspana kerek.
Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды.Голодному мальчику с сытым некогда играть, сытый не думает, что он будет голодать. Ash bala toq balamen oınamaıdy, toq bala ash bolam dep oılamaıdy.
Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын.Баранов не держать — богатства не видать. Qoı bolmasa, baılyqta bolmasyn.
Аштың ақылы тамағында, жаяудың ақылы табанында.Голодный думает о еде, пеший – о боли в ноге. Ashtyń aqyly tamaǵynda, jaıaýdyń aqyly tabanynda.
Бай ат мінсе, "қайырлы болсын" дейді, жарлы ат мінсе, "қайдан алдың" дейді.Богатый едет на коне — счастливого пути желают, бедняк едет на коне — "где взял" вопрошают. Baı at minse, "qaıyrly bolsyn" deıdi, jarly at minse, "qaıdan aldyń" deıdi.
Қарны ашқанға қара нан да май татыр, шөлдегенге қара су да бал татыр.Голодному — черный хлеб покажется маслом, жаждущему — сырая вода покажется медом. Qarny ashqanǵa qara nan da maı tatyr, shóldegenge qara sý da bal tatyr.
Аш ақылмен тоқ болмайды.Голодный советом не насытится. Ash aqylmen toq bolmaıdy.
Байдың малы ардақты, кедейдің жаны ардақты.Богач дорожит своим богатством, а бедняк здоровьем. Baıdyń maly ardaqty, kedeıdiń jany ardaqty.
Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар.Умеренный умеренностью сыт всегда бывает, неумеренный единственного коня забивает. Qanaǵat qaryn toıǵyzar, qanaǵatsyzdyq jalǵyz atyn soıǵyzar.
 3
Сиырлы бай - сарымай.Кто богат коровами - у того вдоволь масла. Sıyrly baı - sarymaı.
Аш қадірін тоқ білмес.Сытый голодного не разумеет. Ash qadirin toq bilmes.
Азға қанағат етпеген көптен құр қалады.Если малым не довольствоваться, пропустишь большое. Azǵa qanaǵat etpegen kópten qur qalady.
Көптен дәметкен, аздан құр қалар.Много хочешь, мало получишь. Kópten dámetken, azdan qur qalar.
Өз етігің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда?Что пользы от того, что мир просторен, когда свои сапоги малы. Óz etig tar bolsa, dúnıeniń kendiginen ne paıda?
Кісіні кейде таршылық сынайды, кейде баршылық сынайды.Человек иногда проверяется нуждой, иногда достатком. Kisini keıde tarshylyq synaıdy, keıde barshylyq synaıdy.
Көз бір уыс топыраққа ғана тояды.Глаза насытит только горсть земли. Kóz bir ýys topyraqqa ǵana toıady.
Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Один прыгает от сытости, другой – от стужи. Bireý toıyp sekiredi, bireý tońyp sekiredi.
Жарлылығын жасырған жарымас.С нуждой смириться – из нужды не выйти. Jarlylyǵyn jasyrǵan jarymas.
Адамды тарлық шынықтырады, адамгершілікті барлық ұмыттырады. Нужда закаляет, богатство о человечности забывает. Adamdy tarlyq shynyqtyrady, adamgershilikti barlyq umyttyrady.
 4
Байдан пайда артылмас, қудан айла артылмас. Хитреца хитростью не проведешь, у бая выгоду не урвешь. Baıdan paıda artylmas, qýdan aıla artylmas.
Тіленшіге жел қарсы. Нищему и ветер в лицо бьёт. Tilenshige jel qarsy.
Байға жағынамын деп жарлының тоқтылы қойы шығыпты. Бедняк хотел понравиться баю и остался остался без овцы с ягненком. Baıǵa jaǵynamyn dep jarlynyń toqtyly qoıy shyǵypty.
Кедей менен бай жолдас болмас, қасқыр менен қой жолдас болмас. Овце с волком не сдружиться, бедняку – с баем. Kedeı menen baı joldas bolmas, qasqyr menen qoı joldas bolmas.
Келген дәулет - кеткен бейнет.Богатство приходит, трудолюбие уходит. Kelgen dáýlet - ketken beınet.
Жыланға түк біткен сайын қалтырауық болады.Чем больше жиреет змея, тем больше от жадности трясется она. Jylanǵa túk bitken saıyn qaltyraýyq bolady.
Бардың ісі пәрменмен, жоқтың ісі дәрменмен.Действие богача осуществляется повелением, бедняка - трудом. Bardyń isi pármenmen, joqtyń isi dármenmen.©  Татьяна Валяева   2007–2019
http://kaz-tili.kz/
 <<  Добро, Зло Вернуться к началу Смелость, Риск  >> 


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Оставить отзыв