Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Кішкентай Жанат   (ағылшын ертегісі, Л. Мурр)
Маленький Енот   (английская сказка, Л.Мурр)

– Бүгін сенің туған күнің, – деді мамасы кішкентай Жанатқа, – енді сен үлкенсің.
– Сегодня твой день рождения, – сказала мама (его мама) маленькому Еноту, – теперь ты большой.

– Онда орманға барып, өлең шөп әкелуге бола ма?
Тогда в лес сходить (сходив), осоку принести можно?

– Әрине, болады.
– Конечно, можно.

Кішкентай Жанат орманға келе жатты. Оны маймыл көрді.
Маленький Енот в лес пришёл. Его обезьяна увидела.

– Сен қайда бара жатырсың?
– Ты куда идёшь?

– Мен тоғанға өлең шөпке бара жатырмын.
– Я к пруду за осокой иду.

– Сен тоғанда отырған нәрседен қорықпайсың ба?
– Ты в пруду сидящего (сидящую штуку) не боишься?

– Қорықпаймын. Ол қорқынышты ма?
– Не боюсь. Он страшный?

– Ия, қорқынышты. Мә, таяқты ал да, оны қорқыт.
– Да, страшный. На, палку возьми тоже, его напугай.

Кішкене Жанат тоғанға келді.
Маленький Енот к пруду пришёл.

– Әй, тоғанда отырған, шық, – деп айқайлады
– Эй, в пруду сидящий, выходи, – закричал.

Бірақ айнала тып-тыныш болды. Сонда кішкене Жанат суға қарады, судан оған бiреу қарады.
Но вокруг тихо-тихо было. Тогда маленький Енот в воду посмотрел, из воды на него кто-то посмотрел.

Кішкене Жанат бетін тыржыйтты. Тоғанда отырған да бетін тыржыйтты.
Маленький Енот лицо (своё лицо) скорчил. В пруду сидящий тоже лицо скорчил.

Кішкене Жанат таяқты көтерді. Ол да таяқты көтерді.
Маленький Енот палку поднял. Он тоже палку поднял.

Кішкене Жанат қатты қорқып кетті. Ол үйге жүгірді.
Маленький Енот сильно испугался. Он домой прибежал.

– Мама, мен ешқашан өлең шөпке бармаймын. Тоғанда біреу отыр, ол маған таяқты көтерді.
– Мама, я никогда за осокой не пойду. В пруду кто-то сидит, он на меня палку поднял.

– Ұлым, сен тоғанға бар да, оған күлімде.
– Сынок мой, ты к пруду иди опять, ему улыбнись.

Жанат солай істеді. Тоғанда отырған біреу де оған күлімдеді.
Енот так сделал. В пруду сидящий кто-то тоже ему улыбнулся.

Кішкене Жанат қуанып кетті, көп тәтті өлең шөп жинады.
Маленький Енот обрадовался, много сладкой осоки собрал.

– Сен тоғанда отырған нәрседен қорықпадың ба? – дедi маймыл.
– Ты в пруду сидящего не испугался? – спросила обезьяна.

– Жоқ, ол қорқынышты емес. Сен оған күлімде, ол да саған күлімдейдi, – деді кішкене Жанат.
– Нет, он не страшный. Ты ему улыбнись, он тоже тебе улыбнётся, – сказал маленький Енот.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1) Мамасы кішкентай Жанатқа не деді?
2) Кішкентай Жанат не деді?
3) Оны қайсысы көрді?
4) Маймыл кішкентай Жанатқа не деді?
5) Кішкентай Жанат не деп жауап берді?
6) Ол тоғаннан не көрді?
7) Не бетін тыржыйтты?
8) Кішкене Жанат нені көрді?
9) Қайсысы қатты қорқып кетті?
10) Ол мамасына не деді?
11) Ол мамасы не деді?
12) Неге кішкене Жанат қуанып кетті?
13) Ол не жинады?
14) ОМаймыл не деді?
15) Кішкене Жанат не деп жауап берді?

Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңыздар:
– Бүгін сенің .................... күнің, – деді мамасы кішкентай Жанатқа, .................... сен үлкенсің.
– Онда орманға барып, өлең шөп .................... бола ма?
– Әрине, болады.
Кішкентай Жанат орманға .................... жатты. Оны маймыл .................... .
– Сен .................... бара жатырсың?
– Мен тоғанға өлең шөпке .................... жатырмын.
– Сен тоғанда отырған нәрседен .................... ба?
– Қорықпаймын. Ол .........................................ма?
– Иә, қорқынышты. Мә, таяқты ал да, оны .................... .
Кішкентай Жанат тоғанға .................... .
– Әй, тоғанда отырған, шық, – .................... айқайлады.
Бірақ айнала .................... болды. Сонда кішкене Жанат суға қарады, судан оған .................... қарады.
Кішкене жанат бетін тыржыйтті. Тоғанда отырған да бетін тыржыйтті.
Кішкене Жанат таяқты .................... Ол да таяқты көтерді.
Кішкене Жанат қатты .................... Ол үйге жүгірді.
– Мама, мен ешқашан өлең шөпке бармаймын. Тоғанда біреу отыр, ол маған таяқты көтерді.
– Ұлым, сен тоғанға бар да, оған .................... .
Жанат .................... істеді. Тоғанда отырған біреу де оған .................... .
Кішкене Жанат қуанып кетті, көп тәтті өлең шөп .................... .
– Сен .................... отырған нәрседен қорықпадың ба? – деді маймыл.
– Жоқ, ол қорқынышты емес. Сен оған күлімде, ол да саған ...................., – деді кішкене Жанат.
Керекті сөздер:
Туған, әкелуге, келе, көрді, қайда, енді, қорқынышты, бара, қорықпайсың, келді, деп, қорқыт, біреу, қорқып кетті, көтерді, күлімде, жинады, тоғанда, маған, тып-тыныш, ешқашан, солай, күлімдеді, күлімдейді.Текст на казахском языке взят из:
"Кiшкентай жанат". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой. Алматы. Раритет, 2002.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Кірпі мен қарға Вернуться к началу Қасқыр мен кемпір  >>