Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
   Проверь себя!
   Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
Словарь
Разговорник
Пословицы
Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Кірпі мен қарға
Кішкентай Жанат
Қасқыр мен кемпір
Саяхатшы бақа
Бұйра қыз
Түлкі мен ит
Мега шөбі
Мақтаншақ қоян
Аю мен түлкі
Түлкі мен тырна
Неге қоянның құлағы ұзын
Шегіртке мен құмырсқа
Қызыл тауық және ...
Қарлығаш пен дәуіт
Қызыл телпек
Түлкі мен қаздар
Адам және ит
Айога
Үнемшіл құмырсқа
Кәрі теке мен қасқыр
Кім күштірек
Аңшы мен жылан
Түлкі мен борсық
Мартышка и очки

Адам және ит
Человек и собака

Ертеде орманда ит тұрыпты. Жалғыз тұрып жалығыпты. Сондықтан жолдас тапқысы келді.
В прежние времена собака жила. Одной жить наскучило. Поэтому она друга захотела найти.

Орманмен келе жатты. Алдынан қоян шықты.
Лесом побежал. Навстречу заяц вышел.

– Қоян, дос болайық, – деді ит.
– Заяц, давай друзьями будем, – сказала собака.

– Болайық.
– Давай.

Қараңғы түсті, олар ұйықтауға жатты. Түнде ит үрді, қоян оянып кетті.
Стемнело, они спать легли. Ночью собака залаяла, заяц проснулся.

– Неге үресің? Қасқыр келеді де, бізді жейді.
– Зачем лаешь? Волк придёт, съест нас.

"Қоян жаман жолдас. Қорқақ. Қасқыр ешкімнен қорықпайтын шығар" – деп ойлады ит ішінен.
"Заяц плохой друг. Трус. Волк никого не боится, наверно" – подумала про себя собака.

Ит қасқырды іздеді. Көп жүрді ме, аз жүрді ме, қасқырды кездестірді.
Собака волка стала искать. Долго ли коротко ли ходила, волка повстречала.

– Қасқыр, дос болайық..
– Волк, давай друзьями будем.

– Болайық.
– Давай.

Қараңғы түсті, олар ұйықтауға жатты. Түнде ит үрді, қасқыр оянып кетті.
Стемнело, они спать легли. Ночью собака залаяла, волк проснулся.

– Неге үресің? Аю келеді де, бізді жейді.
– Зачем лаешь? Медведь придёт, съест нас.

"Қасқыр жаман жолдас. Қорқақ. Аю ешкімнен қорықпайтын шығар" – деп ойлады ит.
"Волк плохой друг. Трус. Медведь никого не боится, наверно" – подумала собака.

Ит аюды іздеді. Көп жүрді ме, аз жүрді ме, аюды кездестірді.
Собака медведя стала искать. Долго ли коротко ли ходила, медведя повстречала.

– Аю, дос болайық..
– Медведь, давай друзьями будем.

– Болайық.
– Давай.

Қараңғы түсті, олар ұйықтауға жатты. Түнде ит үрді, аю оянып кетті.
Стемнело, они спать легли. Ночью собака залаяла, медведь проснулся.

– Неге үресің? Адам келеді де, бізді өлтіреді. Адамда мылтық бар, – деді аю.
– Зачем лаешь? Человек придёт, нас убъёт. У человека ружьё есть, – сказал медведь.

"Аю жаман жолдас. Қорқақ. Адам ешкімнен қорықпайтын шығар" – деп ойлады ит.
"Медведь плохой друг. Трус. Человек никого не боится, наверно" – подумала собака.

Ит адамды іздеді. Көп жүрді ме, аз жүрді ме, адамды кездестірді, иығында мылтық бар.
Собака человека стала искать. Долго ли коротко ли ходила, человека повстречала, на его плече ружьё.

– Адам, дос болайық..
– Человек, давай друзьями будем.

– Болайық, – деді адам.
– Давай, – сказал человек.

Олар үйге ті келді. Қараңғы түсті. Олар ұйықтауға жатты. Түнде ит үрді, адам оянып кетті.
Они домой пришли. Стемнело. Они спать легли. Ночью собака залаяла, человек проснулся.

– Қарның ашты ма? Тамақ же. Бірақ мені оятпа, – деді.
– Ты голодный? Поешь. Но меня не буди, – сказал.

"Адам ешкімнен қорықпайды екен" – деп ойлады ит.
"Человек никого не боится, оказывается" – подумала собака.

Содан бері ит адаммен тұрады екен.
С тех пор собака с человеком живёт.
Сұрақтарға жауап беріңіздер:
1) Неге ит жолдас тапқысы келді?
2) Ит бірінші нені көрді?
3) Ит қоянмен дос болды ма?
4) Неге ит қасқырмен дос болмады?
5) Аю батыл болды ма?
6) Түнде ит не істеді?
7) Ит адам туралы не деп ойлады?
8) Қашаннан бері ит адаммен тұрады?Текст на казахском языке взят из:
"Кім ең күшті". Сост., перевод А.М. Кудайбергеновой, Ж.Р. Уразбековой. Алматы. Раритет, 2004.
©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Түлкі мен қаздар Вернуться к началу Айога  >>