Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Модальность
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Видео
  Разговорник
Пословицы
  Книга для чтения
С казахским не шутят?
Сказки
Песни
Статьи
Словарь
Ссылки и др.
Автор сайта
1. Родина, Народ
2. Семья, Дети
3. Дружба, Вражда
4. Труд, Дело
5. Учение, Мудрость
  6. Слово, Речь, Язык
  7. Добро, Зло
  8. Богатство, Бедность
  9. Смелость, Риск
10. Цель, Мечта
11. Здоровье
12. Еда (хлеб)

Разные, стр.1
Разные, стр.2
 Фразеологизмы
А – Ә
Б – Д
Е – Ж
З – К
Қ – Л
М – П
С – Т
У – І
Другие фразеологизмы
Если хотите сказать

Труд, дело

 1   Шын шеберде мін болмас.
      У настоящего мастера брака не бывает.

 2   Бақыт кілті – еңбекте.
      Ключ к счастью – в труде.

 3   Ұйқы тынықтырады, жұмыс шынықтырады.
      Сон освежает, труд закаляет.

 4   Ермек қуған пәлеге жолығады, еңбек қуған қазынаға жолығады.
      Праздно развлекающийся в беду попадёт, трудом увлекающийся богатство найдёт.

 5   Адамды еңбек көркейтедi.
      Человека труд красит.

 6   Көңілсіз бастаған іс көпке бармайды.
      Дело, начатое без души, к многому не приведёт.

 7   Сен істі сүйсең, іс саған бас иеді.
      Если дело любишь, дело покоряется тебе.

 8   Егінді жабайы шөп аздырар, ерді еріншектік аздырар.
      Пашню сорняк портит, храбреца – лень.

 9   И көрмеген тері тон болмайды.
      Не прошедшая выделку шкура шубой не будет.

10   Ағаш жемісімен құнды, адам – ісімен.
       Дерево ценно плодами, а человек делами.

11   Сөз – сабан, іс – дән.
       Слово – солома, дело – зерно.

12   Бүгінгі істі ертеңге қалдырма.
       Сегодняшнее дело на завтра не откладывай.

13   Басы қатты болса, аяғы тәттi болар.
       Если начало сильное, завершение приятным будет.

14   Әрекет болмай, берекет болмас.
       Если действия нет, изобилия не будет.

15   Жеті рет өлшеп, бір рет кес.
       Семь раз отмерь, один раз отрежь.

16   Кісі ақылын талғап ал, жағымдысын таңдап ал.
       Чужие советы выбирай, наилучшее применяй.

17   Ісмер келсе, іс бітер.
       Если мастер придёт, дело завершится.

18   Емнің алды – еңбек.
       Первое лекарство – труд.

19   Күшіңе сенбе, ісіңе сен.
       Не на силу надейся, а на мастерство.

20   Шеберлiкке шек жоқ.
       Мастерству нет предела.

21   Берген алар, еккен орар.
       Дающий возьмёт, сеющий пожнёт.

22   Егіс ырыс таңдамайды, еңбек таңдайды.
       Посев требует не удачи, а труда.

23   Өнерлінің тасы өрге домалайды.
       У умельца камень катится в гору.

23   Жігіттің түсін айтпа ісін айт.
       Не хвали красу джигита, хвали его дела.

24   Көп көрген – нұcқа, көп iстеген – ұcта.
       Кто много видел, тот мудрец, много работал, тот кузнец.

25   Қашып кетсең де, шашып кет.
       Даже убегая, засей землю.

26   Кісінің сөзін малданба, ісін байқа.
       Не верь словам человека, верь его делам.

27   Жас келсе – іске, кәрі келсе – асқа.
       Молодому – дело, старому – угощение.

28   Істесең – тiстерсің.
       Если работаешь – кусаешь (Кто работает, тот ест).

29   Ұсталы ел озар, ұстасыз ел тозар.
       Мастеровой народ идёт вперёд, не мастеровой исчезает (ветшает).

30   Сабыр мен еңбек бәрін жеңбек.
       Терпение и труд всё перетрут.

31   Адалдық үшін арыдым деме.
       Не говори, что устал, если отстаиваешь правое дело.

32   Ұста пышаққа жарымас, етікші етікке жарымас.
       Кузнец всегда без ножа, сапожник без сапог.

33   Еңкейгеннің eңсесін еңбек көтереді.
       Сгорбившегося (от горя) человека работа выпрямит.

34   Еңбек ет те, міндет ет.
       Сперва потрудись, потом возгордись.

35   Байлықтың атасы – еңбек, анасы – жер.
       Отец богатства – труд, мать богатства – земля.

36   Бітертiң бассына, жақсы келер қасына.
       Дело будет успешным, если к его началу подойдёт хороший человек.

37   Бейнетсіз рақат жоқ.
       Без мук труда не будет и радости.

38   Еңбексіз іс бітпейді, еріншектің қолы жетпейді.
       Без труда не завершишь дела, а у лодыря до дела руки не доходят.

39   Еңбек ептілікті керек етеді.
       Труд любит умение.

40   Ауыр болмай, жеңіл болмас, еңбек етпей, өмір болмас.
       Без тяжелого легкого нет, без работы жизни нет.

41   Еңбек ширатады, өмір үйретеді.
       Жизнь обучает, а труд закаляет.

42   Есесі қайтқан еңбек игі.
       Хороший труд возместит затраченное.

43   Жеңіл жұмыс іздесең, ауырына тап боларсың.
       Будешь легкую работу выбирать, тяжелой работы не миновать.

44   Емнің алды – еңбек.
       Первое лекарство – труд.

45   Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер.
       Труд усердный к подвигу ведёт, подвиг славу принесёт.

46   Еңбексіз өмір – түтеген көмір.
       Жизнь без труда, подобна тлеющим углям.

47   Еңбек өмірді ажарлайды.
       Труд жизнь украшает.

48   Жұмыстың арлығы жоқ.
       У труда нет стыда.

49   Жұмыс қолға жұкпайды.
       Труд не пачкает рук.

50   Енбекшінің мұратын балта кеспес.
       У трудолюбивого мечту и топором не вырубить.

51   Ердің атын еңбек шығарады.
       Имя джигита трудом его прославляется.

52   Ермек қуған бәлеге жолығады, еңбек қуған қазынаға жолығады.
       Кто ищет развлечений, беду повстречает, кто ищет труд, богатство повстречает.

53   Кім еңбек етсе – сол тоқ.
       Кто трудится, тот сыт.

54   Жақсы жұмыс – жанға тыныш.
       На душе покой всегда от хорошего труда.

55   Еңбек бейнет емес, зейнет.
       Труд не мучение, а наслаждение.

56   Еңбек патшалықты асырайды.
       Труд целые государства кормит.

57   Әлің барда еңбек ет, еңкейгенде емерсің.
       Пока есть силы, трудись, будет на что тебе в старости жить.

58   Еңбек ер атандырады.
       Труд героем сделает.

59   Еңбек шаhар түзетеді, еңбексіздік оны жүдетеді.
       Труд города украшает, лень их в пустыню превращает.

60   Еңбек пен бақыт егіз.
       Труд и счастье – едины.

61   Еңбек – ер азығы, жауын – жер азығы.
       Труд человека питает, дождик землю орошает.

62   Еңбек – адамның екінші анасы.
       Труд – вторая мать человеку.

63   Әділ істің арты игі.
       Честный труд благо принесет.

64   Екі қолға бір жұмыс.
       Две руки одну работу одолеют.

65   Қолы қимылдамағанның аузы қимылдамас.
       Кто не шевелит руками, тот не будет шевелить зубами.

66   Еңбек еткен емер.
       Кто работу любит, тот и сытым будет.

67   Жақсы жұмыс жалықтырмас.
       От любимой работы не устанешь.

68   Жұмыстың жаманы жоқ.
       Плохой работы не бывает.

69   Ісі жоқтың асы жоқ.
       У кого нет работы, у того нет и еды.

70   Ақтың ісін құдай жақтайды.
       Праведное дело и Бог поддержит.

71   Аз сөйлеп, көп істе.
       Меньше говори, большее делай.

72   Қолың ұста болсын, сөзің қысқа болсын.
       Пусть твои руки будут мастеровыми, а слова короткими (Меньше слов, больше дела).©  Татьяна Валяева   2007–2019
http://kaz-tili.kz/
 <<  Дружба, Вражда Вернуться к началу Учение, Мудрость  >> 


Присоединиться в Фейсбуке   ВКонтакте                  Цвета текста на сайте - значение                  E-mail: kaz-tili@yandex.ru                  Оставить отзыв