Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Менің Қазақстаным
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай бердім
Әй-әй, бөпем
Ұмытшы мені тез
Жаса Қазақстан
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Құстар әні
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Енешка vs Келін
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Менің Қазақстаным
Сборник №2

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Көзімнің қарасы

 

Көзімнің қарасы

1-шумақ:
Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы,
Бітпейді іштегі
Ғашықтық жарасы.

2-шумақ:
Қазақтың данасы,
Жасы үлкен ағасы
«Бар» демес сендей бір
Адамның баласы.

3-шумақ:
Жылайын, жырлайын,
Ағызып көз майын.
Айтуға келгенде,
Қалқама сөз дайын.

4-шумақ:
Жүректен қозғайын,
Әдептен озбайын.
Өзі де білмей ме,
Көп сөйлеп созбайын?


Cлушать песню:

Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Көзімнің қарасы, - Моего глаза зрачок,
көз – глаз
көз+ім – мой глаз («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)
қара – чёрный (здесь «чёрная часть глаза, зрачок»)
көз+ім+нің қара+сы – моего глаза зрачок («нің» - окончание родительного падежа, «сы» - притяж.окончание 3-го лица)

Көңілімнің санасы, - Моей души сознание,
көңіл – душа, душевное состояние
көңіл+ім – моя душа («ім» - притяжат.окончание 1-го лица)
сана – сознание
көңіл+ім+нің сана+сы – моей души сознание

Бітпейді іштегі - Не заживает во мне
біту – заканчиваться
біт+пе+й+ді – не заканчивается (по смыслу «не заживает», «пе» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «ді» - личное окончание 3-го лица)
іш – внутренняя часть, нутро
іш+те+гі – та, что внутри («те» - окончание местного падежа, «гі» - суффикс, образующий относительное прилагательное)

Ғашықтық жарасы. - Любви рана.
ғашықтық – влюблённость, любовь
жара – рана
ғашықтық жара+сы – любви рана («сы» - притяж.окончание 3-го лица)

2-й куплет:

Қазақтың данасы, - Казахский мудрец,
қазақ – казах
дана – гений, мудрец
қазақ+тың дана+сы – мудрец из казахского народа («тың» - окончание родительного падежа, «сы» - притяж.окончание 3-го лица)

Жасы үлкен ағасы - По возрасту старший брат
жас – возраст
жас+ы үлкен – старший по возрасту («ы» - притяж.окончание 3-го лица)
аға – старший брат
аға+сы – его старший брат («сы» - притяж.окончание 3-го лица)

«Бар» демес сендей бір - Не скажет, что есть ещё такое как ты,
бар – есть
деу – говорить
де+ме+с – возможно, не скажет («ме» - отрицательный суффикс, «с» - суффикс будущего предположительного времени)
сен – ты
сен+дей – такой как ты
бір – один, некий

Адамның баласы. - Дитя человека.
адам – человек
бала – ребенок, дитя
адам+ның бала+сы – дитя человека («ның» - окончание родительного падежа, «сы» - притяж.окончание 3-го лица)

3-й куплет:

Жылайын, жырлайын, - Давай, буду плакать, слагать стихи,
жылау – плакать
жыла+йын – давай буду плакать («йын» - повелительное наклонение 1-го лица)
жырлау – слагать стихи, воспевать
жырла+йын – давай буду слагать стихи («йын» - повелительное наклонение 1-го лица)

Ағызып көз майын. - Выплакав все слёзы.
ағызу – дать течь, пускать
ағыз+ып – здесь: выплакав
көз – глаз
май – масло
көз май+ы+н – масло глаз («ы» - притяж.окончание 3-го лица, «н» - винительный падеж)
көз майын ағызу - проливать слезы

Айтуға келгенде, - Когда придёт время сказать,
айту – говорить
айту+ға – чтобы сказать («ға» - окончание дательно-направительного падежа)
келу – приходить
кел+ген+де – когда придёт («ген» - суффикс причастия прошедшего времени, «де» - окончание местного падежа)

Қалқама сөз дайын. - Для моей милой слова будут готовы.
қалқа – опора
қалқа+м – милая моя (ласковое обращение, «м» - притяж.окончание 1-го лица)
қалқа+м+а – для моей милой
сөз – слово (слова)
дайын – готовый

4-й куплет:

Жүректен қозғайын, - Давай, от сердца начну (разговор),
жүрек – сердце
жүрек+тен – от сердца («тен» - окончание исходного падежа)
қозғау – двигать, начать
қозға+йын – давай начну («йын» - повелительное наклонение 1-го лица)

Әдептен озбайын. - Не перейду рамок приличия,
әдеп – вежливость, такт, приличие
әдеп+тен – от приличия («тен» - окончание исходного падежа)
озу – опережать, обгонять
оз+ба+йын – давай не перейду («ба» - отрицательный суффикс, «йын» - повелительное наклонение 1-го лица)

Өзі де білмей ме, - (Но) Сама не знает разве,
өзі – сам, сама
де – и, тоже
білу – знать
біл+ме+й+ді – не знает («ме» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «ді» - личное окончание 3-го лица)
біл+ме+й ме? – не знает? (при общем вопросе личное окончание 3-го лица «ді» отбрасывается)

Көп сөйлеп созбайын? - Зачем много слов говорить? (много говоря тянуть)
көп – много
сөйлеу – говорить
сөйле+п – говоря
созу - удлинять, продлевать
соз+ба+ыйн – давай я не буду тянуть («ба» - отрицательный суффикс, «йын» - повелительное наклонение 1-го лица)© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Гимн Казахстана Вернуться к началу Көктем вальсі  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга