Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Зымыран

 

Зымыран

1-шумақ:
Ерекше әлемің,
Жүрекке ән едің.
Бояусыз өмірді
Сен келіп сәндедің.
Әнімнің әуені
Өзіңе дәмелі.
Шын сезім бақыты
Тек саған тән еді.

Қайырмасы:
Жанымның айқайын
Тек саған айтайын,
Ұғынсаң қасыңда
Боламын әрдайым.
Сөзіме сен менің,
Сен ғана керегім.

Сендіріп бағыма
Келе ғой жаныма,
Өтсе де аз уақыт,
Айналдың барыма.
Боламын қасында,
Сезімді жасырма.

Қолымнан ұста
Ұшам десең алысқа
Сезім - зымыран
Құлаштайды ғарышқа
Дәл осы тұста
Жақын да емес алыс та
Болғаннан соң ғашық
Қолымнан ұсташы.

2-шумақ:
Ғашық қып сәніңе,
Дем бердің әніме.
Айналдың кездесіп,
Өмірдің мәніне.
Басқаға көнбедім,
Тынысым сен дедім.
Жаралы жүректі,
Сен келіп емдедің.

Қайырмасы:
Жанымның айқайын
Тек саған айтайын,
Ұғынсаң қасыңда
Боламын әрдайым.
Сөзіме сен менің,
Сен ғана керегім.

Сендіріп бағыма
Келе ғой жаныма,
Өтсе де аз уақыт,
Айналдың барыма.
Боламын қасында,
Сезімді жасырма.

Қолымнан ұста
Ұшам десең алысқа
Сезім - зымыран
Құлаштайды ғарышқа
Дәл осы тұста
Жақын да емес алыс та
Болғаннан соң ғашық
Қолымнан ұсташы.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

Ерекше әлемің, - Твой мир особенный,
ерекше – особенный
әлем – мир
әлем+ің – твой мир («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)

Жүрекке ән едің. - Ты была песней для сердца.
жүрек – сердце
жүрек+ке – к сердцу («ке» - дательно-направительный падеж)
ән – песня
е – недостаточный глагол, не имеет полноценного лексического значения
е+ді+ң – ты была («ді» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)

Бояусыз өмірді - Жизнь без красок
бояу - краска
бояусыз - без краски
өмір – жизнь
өмір+ді – жизнь («ді» - окончание винительного падежа)

Сен келіп сәндедің. - Ты пришла и раскрасила.
сен – ты
келу – приходить
кел+іп – придя («іп» - суффикс деепричастия)
сәндеу – украшать
сәнде+ді+ң – украсила («ді» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)

Әнімнің әуені - Мелодия моей песни
ән+ім+нің – моей песни («ім» - притяжательное окончание 1-го лица, «нің» - окончание родительного падежа)
әуен – мелодия, мотив
ән+ім+нің әуен+і – мелодия моей песни («і» - притяжательное окончание 3-го лица)

Өзіңе дәмелі. - Тебя только желает.
өз+ің – ты сама («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)
өз+ің+е – ктебе самой («е» - окончание дательно-направительного падежа)
дәмелі – желающий, имеющий желание

Шын сезім бақыты - Истинное чувство счастья
шын – истинный
сезім – чувство
бақыт – счастье
сезім бақыт+ы – буквально: счастье чувств («ы» - притяжательное окончание 3-го лица)

Тек саған тән еді. - Было присуще только тебе.
тек – только
саған – тебе
тән – характерный, присущий
еді – было

Припев:

Жанымның айқайын - Крик моей души
жан – душа
жан+ым+ның – моей души («ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «ның» - окончание родительного падежа)
айқай – крик
жан+ым+ның айқай+ы+н – крик моей души («і» - притяжательное окончание 3-го лица, «н» - окончание винительного падежа)

Тек саған айтайын, - Только тебе расскажу.
тек – только
саған – тебе
айту – говорить
айт+айын – давай расскажу («айын» - окончание повелительного наклонения 1-го лица)

Ұғынсаң қасыңда - Если поймёшь, рядом
ұғыну – понимать, осмысливать
ұғын+са+ң – если ты поймёшь («са» - суффикс условного наклонения, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
қас+ы – возле, около
қас+ың+да – рядом с тобой («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «да»)

Боламын әрдайым. - Буду всегда.
болу – быть
бол+а+мын – я буду («а» - суффикс переходного времени, «мын» - личное окончание 1-го лица)

Сөзіме сен менің, - Поверь моим словам,
сөз – слово, слова
сөз+ім+е – моим словам («ім» - притяжательное окончание 1-го лица, «е» - окончание дательно-направительного падежа)

Сен ғана керегім. - Мне нужна только ты.
сен – ты
ғана – только
керек – нужда, потребность
керег+ім – моя нужда («ім» - притяжательное окончание 1-го лица)

Сендіріп бағыма - Ты заставила поверить в своё счастье
сендіру – заставить поверить
сендір+іп – заставив («іп» - суффикс деепричастия)
бақ – счастье
бағ+ым+а – моему счастью («ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «а» - окончание дательно-направительного падежа)

Келе ғой жаныма, - Подойди же ближе ко мне.
келу – приходить
кел+е ғой – подойди же (форма повелительного наклонения, «е» -суффикс деепричастия)
жан+ы – возле, около
жан+ым+а – ко мне ближе («ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «а» - окончание дательно-направительного падежа)

Өтсе де аз уақыт, - Хоть и прошло мало времени,
өту – проходить
өт+се де – хоть и прошло («се» - суффикс условного наклонения, связка «+се де» - «хоть и»)
аз – мало
уақыт - время

Айналдың барыма. - Ты стала всем для меня.
айналу – превращаться
айнал+ды+ң – превратилась («ды» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
бар – всё, что имеется
бар+ым+а – во всё, что у меня имеется

Боламын қасында, - Я буду рядом с тобою,
бол+а+мын – я буду
қас+ың+да – рядом с тобою

Сезімді жасырма. - Не скрывай свои чувства.
сезім – чувство, чувства
сезім+ді – чувства («ді» - окончание винительного падежа)
жасыру – скрывать
жасыр+ма – не скрывай (повелительное наклонение 2-го лица, «ма» - отрицательный суффикс)

Қолымнан ұста - Возьми меня за руку
қол – рука
қол+ым+нан – от моей руки («ым» - притяжательное окончание 1-го лица, «нан» - окончание исходного падежа)
ұстау – держать
қол+ым+нан ұста – возьми меня за руку (падеж отличается от русского)

Ұшам десең алысқа - Если хочешь летать далеко.
ұшу – летать
ұш+а+м – я буду летать («а» - суффикс переходного времени, «м»=«мын» - личное окончание 1-го лица)
деу – говорить
де+се+ң – если скажешь («се» - суффикс условного наклонения, «ң» - усечённое личное окончание 1-го лица)
алыс – далеко
алыс+қа – далеко («қа» - окончание дательно-направительного падежа)

Сезім – зымыран - Чувства – космический корабль
сезім – чувства
зымыран – космический корабль

Құлаштайды ғарышқа - Унесёт в космос
құлаштау – делать сильный взмах
құлашта+й+ды – унесёт
ғарыш – космос
ғарыш+қа – в космос («қа» - окончание дательно-направительного падежа)

Дәл осы тұста - Прямо в этот миг
дәл – точно, как раз
осы – этот
тұс – момент
осы тұс+та – в этот момент («та» - окончание местного падежа)

Жақын да емес алыс та - Не близко и не далеко.
жақын – близко
да, та – и
емес – не
алыс – далеко

Болғаннан соң ғашық - Раз уж влюбилась
ғашық – влюблённой
болу – быть
бол+ған+нан соң – после того, как стала («ған» - суффикс причастия, «нан» - окончание исходного падежа)
соң – после

Қолымнан ұсташы. - Возьми меня за руку.
қол+ым+нан ұста+шы – возьми, пожалуйста, меня за руку© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Сағындым Алматымды Вернуться к началу Вальс  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга