Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №2
Ұнайды маған
Алматы түні
Ана туралы жыр
Қиялдағы ару
Біздің ностальгия
Әсем ән
Махаббатым
Бойы бұлғаң
Жаңа жыл
Осылай
Сені сүйем
Түн
Oh My Love
Куә бол
Той жыры
Aнашым
Мұз
Жүрегімнің тұрғын...
Махаббат жалыны
Бесаспап қыз
Тойға шашу
Аппақ гүлдер
Ауырмайды жүрек
Айта берсін
Белгісіз жан
Сағындым Алматы...
Зымыран
Вальс
Махаббат
Боз жорға
Таптым-ау сені
Жақсы адам
Сыбырлайын
Армандастар
Сезім үшін
Кім сен
Бір əн салам
Шыда
Жүрек
Бәрібір
Жаным-ау, сен
Сборник №1

Все по сборникам
Все по алфавиту
 Қаз 
 Qaz

Айта берсін

 

Айта берсін

1-шумақ:
«Сен өзіңді алдайсың,
Арманға жете алмайсың» дейді олар.
«Шын бақыттан шалғайсың,
Жұлдыз болып жанбайсың,
Шыңдарға шыға алмайсың,
Сыңдарға шыдамайсың» дейді олар.

«Бұл әлем өзгермейді
Қолыңнан түк келмейді» дейді олар.
«Талпынсаң да сен мейлі,
Тағдыр жеңіс бермейді - дейді,
Сен мындайсың, сондайсың,
Ең бірінші болмайсың» дейді олар.

Қайырмасы:
О, не болды, не болды, не болды, не болды саған?
Мұңаюдың жоқ себебі, себебі жоқ!
О, не болды, не болды, не болды, не болды саған?
Өмір – ұзақ жол, жоғалтып алма өзіңді осы жолда!

«Жүрегіңнен сұра, басқадан сұрама!
Сүріндің бе - шыда!»
Деп айтып еді мама...
«Кетер өтіп бұл да,
Үміттің шырағы қолыңда
Айта берсін, айта берсін жұрт.
Айта берсін, айта берсін
Не десе де
Айта берсін, айта берсін жұрт.

2-шумақ:
«Сенімен санаспайды,
Ештеңе жараспайды» дейді олар.
Сөз қылады тынбайды:
«Көрмеп едік мұндайды,
Жанталасып қоймайды,
Өзін кім деп ойлайды?» дейді олар.

Құлақ аспа бәріне,
Алда талай әлі де белес болар.
Жасқанбашы, жасыма,
Бақыт құсы басыңа келіп қонар!
Баса бер тек ілгері,
Барлық қиын күндерің артта қалар!

Қайырмасы:
О, не болды, не болды, не болды, не болды саған?
Мұңаюдың жоқ себебі, себебі жоқ!
О, не болды, не болды, не болды, не болды саған?
Өмір – ұзақ жол, жоғалтып алма өзіңді осы жолда!

«Жүрегіңнен сұра, басқадан сұрама!
Сүріндің бе - шыда!»
Деп айтып еді мама...
«Кетер өтіп бұл да,
Үміттің шырағы қолыңда
Айта берсін, айта берсін жұрт.
Айта берсін, айта берсін
Не десе де
Айта берсін, айта берсін жұрт.


Cлушать песню:Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

«Сен өзіңді алдайсың, - «Ты обманываешь себя,
сен – ты
өзің – ты сам
өзің+ді – ты сам себя («ді» - окончание винительного падежа)
алдау – обманывать
алда+й+сың – ты обманываешь («й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Арманға жете алмайсың» дейді олар. - Ты не достигнешь мечты» - говорят они.
арман – мечта
арман+ға – к мечте («ға» - окончание дательно-направительного падежа)
жету – достигать
жет+е алу – мочь достичь («е» - суффикс деепричастия)
жет+е ал+ма+й+сың – ты не сможешь достичь («ма» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)

«Шын бақыттан шалғайсың, - «Ты далеко от настоящего счастья,
шын – настоящий, правдивый
бақыт – счастье
бақыт+тан – от счастья («тан» - окончание исходного падежа)
шалғай – в стороне (здесь по смыслу «далеко»)
шалғай+сың – ты далеко («сың» - личное окончание 2-го лица)

Жұлдыз болып жанбайсың, - Тебе не гореть звездой,
жұлдыз – звезда
болу – быть
бол+ып – будучи («ып» - суффикс деепричастия)
жану – гореть
жан+ба+й+сың («ба» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «сың» - личное окончание 2-го лица)

Шыңдарға шыға алмайсың, - Ты не взойдёшь на вершину,
шың – вершина
шың+дар+ға – на вершины («дар» - окончание множественного числа, «ға» - окончание дательно-направительного падежа)
шығу – выходить, взбираться
шығ+а алу – мочь взойти («а» - суффикс деепричастия)
шығ+а ал+ма++йсың – ты не сможешь взойти

Сыңдарға шыдамайсың» дейді олар. - Не выдержишь критики» - говорят они.
сын – критика
сын+дар+ға – к критике («дар» - окончание множественного числа, «ға» - дательно-направительный падеж)
шыдау – терпеть
шыда+ма+й+сың – ты не выдержишь

«Бұл әлем өзгермейді, – «Этот мир не изменится
бұл – это, этот
әлем – мир
өзгеру – изменяться
өзгер+ме+й+ді – не изменится («ме» - отрицательный суффикс, «й» - суффикс переходного времени, «ді» - личное окончание 3-го лица)

Қолыңнан түк келмейді» дейді олар. - Ты ничего не умеешь» - говорят они.
қол – рука
қолдан келу – уметь
қол+ың+нан кел+ме+й+ді – ты не умеешь («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «нан» - окончание исходного падежа)
түк – ничего
деу – говорить
де+й+ді – говорят
олар – они

«Талпынсаң да сен мейлі, - «Хоть старайся
талпыну – стараться делать
талпын+са+ң да – хоть старайся («са» - суффикс условного наклонения, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
сен – ты
мейлі – хоть

Тағдыр жеңіс бермейді - дейді, Судьба не даст тебе победить» - говорят.
тағдыр – судьба
жеңіс – победа
беру – давать
бер+ме+й+ді – не даст

Сен мындайсың, сондайсың, - Ты такой, ты сякой,
мындай+сың – ты такой
сондай+сың – ты такой

Ең бірінші болмайсың» дейді олар. - Первым тебе не быть» - говорят они.
ең – самый
бірінші – первый
болу – быть
бол+ма+й+сың – не будешь

Припев:

О, не болды, не болды, не болды, не болды саған? - О, что случилось, что случилось с тобой?
не? – что?
болу – быть, случаться
бол+ды – случилось («ды» - суффикс прошедшего времени)
саған – к тебе (здесь – с тобой)

Мұңаюдың жоқ себебі, себебі жоқ! - Нет причины унывать, нет причины!
мұңаю – унывать
себеп – причина
мұңаю+дың себеб+і – причина унывать («дың» - окончание родительного падежа, «і» - притяжательное окончание 3-го лица)
жоқ – нет

О, не болды, не болды, не болды, не болды саған? - О, что случилось, что случилось с тобой?
Өмір – ұзақ жол, жоғалтып алма өзіңді осы жолда! – Жизнь – долгий путь, не потеряй себя на этом пути.
өмір – жизнь
ұзақ – длинный
жол – дорога, путь
жоғалтып алу – потерять
жоғалтып ал+ма – не потеряй («ма» - отрицательный суффикс)
осы – этот
жол+да – на пути («да» - окончание местного падежа)

«Жүрегіңнен сұра, басқадан сұрама! – «Спроси своё сердце, не спрашивай других!
жүрек – сердце
жүрег+ің+нен – от сердца («ің» - притяжательное окончание 2-го лица, «нен» - исходный падеж)
сұрау – спрашивать
сұра – спрашивай (повелительное наклонение 2-го лица)
басқа – другой
басқа+дан – от другого
сұра+ма – не спрашивай («ма» - отрицательный суффикс)

Сүріндің бе? Шыда!» - Споткнулся? Терпи!»
сүріну – спотыкаться
сүрін+ді+ң – ты споткнулся («ді» - суффикс простого прошедшего времени, «ң» - усечённое личное окончание 2-го лица)
бе? – вопросительная частица
шыдау – терпеть
шыда – терпи (повелительное наклонение 2-го лица)

Деп айтып еді мама... - Так говорила мама...
деп айт+ып еді – говорила

«Кетер өтіп бұл да, - «Это тоже пройдёт,
өтіп кету – проходить
өтіп кет+ер – возможно пройдёт
бұл – это
да – тоже

Үміттің шырағы қолыңда!» - Луч надежды в твоих руках!»
үміт – надежда
шырақ – лучина
үміт+тің шырағ+ы – лучина/луч надежды («тің» - окончание родительного падежа, «ы» - притяжательное окончание 3-го лица)
қол – рука
қол+ың+да – в ствоей руке («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «да» - окончание местного падежа)

Айта берсін, айта берсін жұрт - Пусть говорят, пусть говорят люди.
айту – говорить
айт+а беру – продолжать говорить («а» - суффикс деепричастия)
айт+а бер+сін – пусть говорят («сін» - окончание повелительного наклонения 3-го лица)
жұрт – люди, народ

Айта берсін, айта берсін - Пусть говорят, пусть говорят

Не десе де – Чтобы не говорили

Айта берсін, айта берсін жұрт. - Пусть говорят, пусть говорят люди.© Татьяна Валяева,  2007–2024
 <<  Ауырмайды жүрек Вернуться к началу Белгісіз жан  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга