Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Служебные имена
Прилагательные
Числительные
Наречия
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Модальность
Причастия
Деепричастия
Предложения
Местоимения
Союзы, Частицы
  Грамматика детям
   Учим всей семьёй
 Проверь себя!
 Упражнения
Словарь
Книга для чтения
Пословицы
Сказки,  Песни
Разговорник
Скачать
Ссылки
Автор сайта
Отзывы
Две страны
1.  ә, ө, ү, і, е
2.  а, о, ұ, ы, я
3.  сравнение
4.  и, у, ю
Алина и Дружок
1.  м/ім/ым
2.  ң/ің/ың
3.  міз/мыз/іміз...
4.  ңіз/ңыз/іңіз...
5.  сі/cы/і/ы
6.  буквы  п, к, қ
7.  менікі/сенікі...
8.  дікі/тікі/нікі
Весёлый мячик
1.  де/да
2.  те/та
3.  нде/нда
4.  ден/дан
5.  тен/тан
6.  нен/нан
Зайчонок
1.  ге/ға
2.  ке/қа
3.  е/а
4.  не/на
Волшебница
1.  дер/дар
2.  тер/тар
3.  лер/лар
4.  + местн.п
5.  + исходн.п
6.  + д-напр.п
7.  счёт
Собираемся в поход
1.  ді/ды
2.  ті/ты
3.  ні/ны
4.  н
5.  бен/пен/мен

Разноцветная игра
1.  дің/дың
2.  тің/тың
3.  нің/ның
4.  + мн.число
5.  сравнение

Автор: Татьяна Валяева
Перевод на казахский: Камария Оразаева

Зайчонок

Дательно-направительный падеж

Көжек

Барыс септік

Часть 4  (не/на)

Вот зайчик сумку увидал
И тут же к ней он побежал:

4 бөлім  (не/на)

Мiне көжек сөмкені көріп,
Кетті соған қарай жүгіріп:Другую присмотрел теперь
И к сумке побежал моей:
Басқасын көріп қалып,
Сөмкеме қарай кетті жүгіріп:Сумка если бы была
Не моя и не твоя,
А кого-нибудь ещё:
Их, его или её,
Добавлять тогда тебе
К слову нужно было б «не».
Сөмке егер болса
Менің де, сенің де емес
Тіпті тағы басқа біреудің:
Олардың не оның,
Онда сенің сөзге енді
«не» жалғауың керек еді.Вот примеры и другие,
Хорошо ты изучи их:
Міне мысалдар және басқа,
Сен оларды ұғып ал жақсы:Если твёрдые слова,
Добавлять к ним надо «на».
Егер жуан сөздер болса,
Оларға «на» жалға.Посмотри на мой рисунок,
Он таким в итоге будет:
Суретіме менің қара,
Ол мынадай болады қорытындыда:А теперь ты мне скажи,
Зайчик мой куда бежит?
Ал енді сен айтшы маған,
Көжегім жүгіріп барады қайда?


1) ағаш+ы+на
2) әже+сі+не
3) жастығ+ы+на
4) шана+сы+на
5) үстел+і+не
6) қайығ+ы+на
7) баспалдағ+ы+на
8) шеше+сі+не
9) кереует+і+не
10) қораб+ы+на
11) сурет+і+не
12) алма+сы+на©  Татьяна Валяева   2007–2017
http://kaz-tili.kz/
 <<  Зайчонок. Часть 3 Вернуться к началу Волшебница. Часть 1  >>