Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Сен маған массың

 

Сен маған массың

1-шумақ:
Бұл шахарда бір сұлу бар.
Еш теңі жоқ ерке гүл бар.
Сөздер айтсаң сол сұлуға
Маған қарап күлім қағар.

Қайырмасы:
Сен менің жүрегімді иелеп алған,
Сен маған массың, сен маған массың.
Қап-қара көздер, айтылды сөздер.
Жүрегіңді ашсаң, жүрегіңді.

2-шумақ:
Қол жетпейтін айтар сөзің,
Алып берем айды өзім.
Армандарың көп соншама,
Алдағанда күлер көзің.

Қайырмасы:
Сен менің жүрегімді иелеп алған,
Сен маған массың, сен маған массың.
Қап-қара көздер, айтылды сөздер.
Жүрегіңді ашсаң, жүрегіңді.


Прослушать песню:

Разбор грамматики:

1-й куплет:

Бұл шахарда бір сұлу бар. - В этом городе есть одна красавица
бұл – этот
шахар – город
шахар+да – в городе («да» - окончание местного падежа)
бір – одна
сұлу – красавица
бар - есть

Еш теңі жоқ ерке гүл бар. - Не имеющий равных нежный цветок есть,
еш – ни
тең – равный
тең+і – ему равный («і» - притяжательное окончание 3-го лица)
жоқ – нет
ерке - избалованный, нежный
гүл – цветок
бар – есть

Сөздер айтсаң сол сұлуға - Если сказать слово той красавице,
сөз – слово
сөз+дер – слова
айту – говорить
айт+са+ң – здесь: «если сказать» (буквально: «если ты скажешь», «са» - суффикс условного наклонения, «ң» - усеченное окончание 2-го лица)
сол – тот
сұлу+ға – красавице («ға» - окончание дательно-направительного падежа)

Маған қарап күлім қағар. - На меня смотря, улыбнётся.
маған – мне
қарау – смотреть
қара+п – смотря
күлім қағу – улыбаться (устойчивое выражение)
күлім қағ+ар – возможно, улыбнётся («ар» - суффикс будущего предположительного времени)

Припев:

Сен менің жүрегімді иелеп алған - Ты завладела моим сердцем,
сен – ты
менің – моё
жүрек – сердце
жүрег+ім+ді – моё сердце («ім» - притяжательное окончание 1-го лица, «ді» - винительный падеж)
иелеу – стать хозяином
иеле+п алу – завладеть для себя («п» - суффикс причастия прошедшего времени)
иелеп ал+ған – завладела («ған» - суффикс давно прошедшего очевидного времени)

Сен маған массың, сен маған массың - Ты пьяна мной, ты пьяна мной.
сен – ты
маған – ко мне
мас – пьяный
мас+сың – ты пьяна («сың» - личное окончание 2-го лица)

Қап-қара көздер, айтылды сөздер - Чёрные-пречёрные глаза, слова говорились.
қара – чёрный
қап-қара – чёрный-пречёрный
көз – глаз
көз+дер – глаза («дер» - множественное число)
айту – говорить
айт+ыл+у – говориться
айтыл+ды – говорились («ды» - суффикс прошедшего времени)
сөз – слово
сөз+дер – слова («дер» - множественное число)

Жүрегіңді ашсаң, жүрегіңді. - Твоё сердце открой, пожалуйста, твоё сердце.
жүрек – сердце
жүрег+ің+ді – твоё сердце («ің» - притяжательное окончание 2-го лица «ді» - винительный падеж)
ашу – открывать
аш+са+ң – открой, пожалуйста («са» - суффикс условного наклонения, «ң» - усеченное окончание 2-го лица, условное наклонение используется для выражения мягкой просьбы)

2-й куплет:

Қол жетпейтін айтар сөзің - То, что ты скажешь, недоступно,
қол жету – достигать
қол жет+пе+у – не достигать
қол жет+пе+йтін – не досягаемый, не доступный («йтін» - суффикс причастия настоящего времени времени)
айту – говорить
айт+ар – которые будут сказанными («ар» - суффикс причастия будущего времени)
сөз – слово (слова)
сөз+ің – твои слова («ің» - притяжательное окончание 2-го лица)

Алып берем айды өзім – Я сам достану тебе луну.
алу – брать
ал+ып беру – брать для кого-то («ып» - суффикс деепричастия)
ал+ып бер+е+мін – я достану («е» - суффикс переходного времени, «мін» - личное окончание 1-го лица, сокращенное до «м»)
ай – месяц
ай+ды – месяц («ды» - окончание винительного падежа)
өз – свой
өз+ім – я сам

Армандарың көп соншама - Твоих мечтаний так много
арман – мечта
арман+дар+ың – твои мечты («дар» - окончание множественного числа, «ың» - притяжательное окончание 2-го лица)
көп – много
соншама – настолько

Алдағанда күлер көзің - Обман выдают твои улыбающиеся глаза.
алдау – обманывать
алда+ған+да – когда обманываешь («ған+да» - образует форму «когда производится действие»)
күлу – смеяться, улыбаться
күл+ер – будут улыбающимися
көз – глаз, глаза
көз+ің – твои глаза© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Шудың бойында Вернуться к началу Жүрегіңнен бір орын бер  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга