Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
Сборник №1
Гимн Казахстана
Көзімнің қарасы
Көктем вальсі
Жаяу
Көзіңе қарай...
Әй-әй, бөпем
Құстар әні
Алға Қазақстан!
Таңғы қала
Арман
Дайдидау
Қайда?
Жауап бар ма?
Әнім сен едің
Махаббат әні
Қош, махаббат
Ұмытшы мені...
Сұлу қыз
Өмір-ай
Жеңіс Күні
Өмір, өмір
Өмірде олай...
Мейірімді бол
Отан Ана
Уайымдама
Келші, келші...
Қой, күрсінбе
Кинодағыдай
Алыстама
Жаным
Ғасырлық мұң
Шудың бойында
Сен маған массың
Жүрегіңнен бір...
Сен қорқақсың
Қайран көңіл-ай
Махаббат бер маған
Аспанға қараймын
Келсеңші, күнім
Алло
Оқ
Сен
Қамажай
Сен үшін
Тамаша
Бұл өмірде
Алыста
Келинка против Енешки
Перевод с русского:
Төрт жаңбыр жайлы...
Сен менi ұмытқанда
Сен келер деп
Сборник №2
Список песен
 Кирил 
 Latyn

Алло

 

Алло

1-шумақ:
– Алло.
– Алло. Бұл кім?
– Кімді іздедің?
– Таныдың ба?
– Жұлдыз ба едің?
– Иə, сенің жұлдызыңмын.
Жан ашпаған сырды іздедім.
– Кешіріңіз! Кім едіңіз?
– Бір сұлудың тірегіміз.
Əзір бойдақ, басымыз бос...
– Бос орынға гүл егіңіз!

Қайырмасы:
– Ой-ой-ой, қарындас, олай демеңіз,
Сөйлейді солай неге қыз?
Қырық үйден қарауыл болса,
Қасыңа қалай келеміз?
Кел, сырласайық,
Кел, сырласайық,
Қосылған солай көп егіз.

– Ой-ой-ой, жігітім, олай демеңіз,
Қалай біз оңай көнеміз?
Бағамды біл, бағалай алсаң,
Бағыңа қарай көреміз.
Кел, сырласайық,
Кел, сырласайық,
Қосылған солай көп егіз.

2-шумақ:
– Нешеде еді, шын жасыңыз?
Сұлулардың сырласымыз.
– Қыздың жасын сұрамайды.
– Қай жылғы еді құрдасыңыз?
– Құрдастарым келсе жүзге,
Менің жасым – он сегізде.
– Сізді сондай көргім кеп тұр,
Сенбесеңіз, сенсеңіз де.

Қайырмасы:
– Ой-ой-ой, жігітім, олай демеңіз,
Қалай біз оңай көнеміз?
Бағамды біл, бағалай алсаң,
Бағыңа қарай көреміз.
Кел, сырласайық,
Кел, сырласайық,
Қосылған солай көп егіз.

– Ой-ой-ой, қарындас, олай демеңіз,
Сөйлейді солай неге қыз?
Қырық үйден қарауыл болса,
Қасыңа қалай келеміз?
Кел, сырласайық,
Кел, сырласайық,
Қосылған солай көп егіз.


Прослушать песню:

Разбор грамматики (первого куплета и припева):

1-й куплет:

- Алло.

- Алло. Бұл кім? – Это кто?

- Кімді іздедің? - Кого искали?
кім+ді – кого («ді» - винительный падеж)
іздеу - искать
ізде+ді+ң - ты искал («ді» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усеченное личное окончание 2-го лица)

- Таныдың ба? - Узнала?
тану – узнавать (основа глагола «таны»)
таны+ды+ң – ты узнала («ды» - суффикс прошедшего времени, «ң» - усеченное личное окончание 2-го лица)

- Жұлдыз ба едің? - Звезда что ли?
жұлдыз – звезда
ба – вопросительная частица
еді+ң – здесь усиливает вопрос («ң» - усеченное личное окончание 2-го лица)

- Иə, сенің жұлдызыңмын. - Да, я твоя звезда.
иә – да
сенің – твой, твоя
жұлдыз+ың+мын – я твоя звезда («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «мын» - личное окончание 1-го лица)

Жан ашпаған сырды іздедім. - Ищу тайну, никем нераскрытую.
жан – душа, кто-то
ашу – открывать
жан аш+па+ған – никем не открытую («па» - отрицательный суффикс, «ған» - образует причастие прошедшего времени)
сыр – тайна
сыр+ды – тайну («ды» - винительный падеж)
іздеу - искать
ізде+ді+м – искал («ді» - суффикс прошедшего времени, «м» - усеченное личное окончание 1-го лица)

- Кешіріңіз! Кім едіңіз? - Извините! Кто вы?
кешіру – прощать
кешір+іңіз – простите («іңіз» - повелительное наклонение 2-го лица, уважительная форма)
кім? - кто? кім еді+ңіз? - кто вы есть? («ңіз» - усеченное личное окончание 2-го лица, уважительная форма)
- Бір сұлудың тірегіміз. - Я - опора некой красавицы.
бір – один
сұлу – красавица
сұлу+дың тірег+і – опора красавицы («дың» - родительный падеж, «і» - притяжательное окончание 3-го лица)
тірек – опора
тірег+і+міз – мы опора (по смыслу «я опора», но говорится обобщенно, поэтому «мы»)

Əзір бойдақ, басымыз бос... - Пока что холост, свободен…
әзір – пока
бойдақ – холостой
бас – голова
бос - свободен
бас+ымыз бос – свободный (без девушки)

Бос орынға гүл егіңіз! - Посадите цветы на пустое место!
орын – место
бос орын+ға – на свободное место («ға» - дательно-направительный падеж)
гүл – цветок (цветы)
егу – сажать
ег+іңіз – посадите («іңіз» - повелительное наклонение 2-го лица, уважительная форма)

Припев:

– Ой-ой-ой, қарындас, олай демеңіз, – Ой-ой-ой, сестрёнка, так не говорите,
қарындас – обращение к девушке «сестрёнка»
олай – так
деу – говорить
де+ме+ңіз – не говорите («ме» - отрицательный суффикс, «ңіз» - повелительное наклонение 2-го лица, уважительная форма)

Сөйлейді солай неге қыз? - Зачем девушке так говорить?
сөйлеу – говорить
сөйле+й+ді – говорить («й» - суффикс переходного времени, «ді» - личное окончание 3-го лица)
неге? – зачем?
солай – так
қыз - девушка

Қырық үйден қарауыл болса, - Если есть охрана из сорока домов,
қырық – сорок
үй – дом
үй+ден – из домов
қарауыл – караул, охрана
болу – быть
бол+са – если есть, если будет («са» - суффикс условного наклонения)

Қасыңа қалай келеміз? - Как подойти к тебе близко?
қас+ың+а – к тебе близко («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «а» - дательно-направительный падеж)
келу – приходить
кел+е+міз – мы подойдём (здесь по смыслу «я подойду», «е» - суффикс переходного времени, «міз» - личное окончание 1-го лица, множественное число)

Кел, сырласайық, - Давай поговорим по душам,
кел – иди или давай
сырласу – делиться секретами, говорить по душам
сырлас+айық – давай поговорим по душам («айық» - повелительное наклонение 1-го лица, множественное число)

Қосылған солай көп егіз. - Так многие пары соединились.
қосылу – соединяться
қосыл+ған – соединились («ған» - суффикс давно прошедшего очевидного времени)
солай – так
көп – много
егіз – пара, двойня

– Ой-ой-ой, жігітім, олай демеңіз, – Ой-ой-ой, паренёк, так не говорите,
жігіт – парень
жігіт+ім – обращение к парню

Қалай біз оңай көнеміз? - Как я могу легко согласиться?
қалай? – как?
біз – мы
оңай – легко
көну – соглашаться
көн+е+міз – мы согласимся (по смыслу «я соглашусь», «е» - суффикс переходного времени, «міз» - личное окончание 1-го лица, множественное число)

Бағамды біл, бағалай алсаң, - Знай мою цену, если сможешь оценить,
баға – цена
баға+м+ды – мою цену («м» - притяжательное окончание 1-го лица, «ды» - винительный падеж)
білу – знать
біл – знай (повелительное наклонение)
бағалау – оценивать
бағала+й алу – мочь оценить («й» - суффикс деепричастия)
бағала+й ал+са+ң – если сможешь оценить («са» - суффикс условного наклонения, «ң» - усечённое окончание 2-го лица)

Бағыңа қарай көреміз. - Посмотрю на твою удачу.
бақ – счастье, удача
бағ+ың+а – на твою удачу («ың» - притяжательное окончание 2-го лица, «а» - дательно-направительный падеж)
қарай – к, по направлению
көру – смотреть
көр+е+міз – мы посмотрим («я посмотрю», «е» - суффикс переходного времени, «міз» - личное окончание 1-го лица, множественное число)© Татьяна Валяева,  2007–2023
 <<  Келсеңші, күнім Вернуться к началу Оқ  >> 

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Сөйлесейік»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга