Казахский язык
Главная
Существительные
Послелоги
Прилагательные
Числительные
Местоимения
Наречия, Союзы
Личные окончания
Глаголы
Вспомогательные глаголы
Причастия
 Деепричастия
Конструкции
Предложения
  Проверь себя!
  Упражнения
   Грамматика детям
  Удивительный мир
Видеокурс
   Разговорник
Фразеологизмы
   Книга для чтения
С казахским не шутят?
Рассказы
Сказки
Песни
Полезное
Словарь
Ссылки
Автор
 Қаз 
 Qaz

Содержание сайта

Грамматика казахского языка. Просто о сложном

Знак '*' означает, что данная тема упоминается внутри другого раздела.

Алфавит казахского языка – (*Произношение букв)
Анекдоты (с переводом на русский и английский языки)

Беглые гласные (выпадение гласных в корне слова)
Будущее время намерения (суффиксы – бақ/бек, пақ/пек, мақ/мек)
Будущее предположительное время глагола (суффиксы – ар/ер/р/с)

Видеоуроки. Начальный уровень
Виды простых предложений
Винительный падеж (окончания – ды/ді, ты/ті, ны/ні, н)
Возвратные местоимения (өз, өзім, өзің, өзіңіз, өзі, өзіміз, өздерің, өздеріңіз, өздері)
Вопросительные местоимения (Кім? Не? Қайда? Қашан? Қай? Қандай? Неше? Қанша? Қалай? и т.д.)
Вопросительные частицы (ба/бе, па/пе, ма/ме)
Вспомогательные глаголы (екен, еді, көру, бастау, алу, беру, қою, қалу, болу, шығу, кету и т.д.)

Глаголы (введение)
Глаголы-исключения (глаголы, основа которых заканчивается на ы, і, й)
Грамматика детям
      Две страны (мягкие и твёрдые слова)
      Алина и Дружок (притяжательные окончания)
      Весёлый мячик (местный и исходный падежи)
      Зайчонок (дательно-направительный падеж)
      Волшебница (множественное число)
      Собираемся в поход (винительный и творительный падежи)
      Разноцветная игра (родительный падеж)
Группирующие числительные (қырықтан, екiден, он-оннан, бес-бестен и т.д.)

Давно прошедшее время глагола (неочевидное) (суффиксы – ып/іп/п)
Давно прошедшее время глагола (очевидное) (суффиксы – ған/ген, қан/кен)
Дательно-направительный падеж (окончания – ға/ге, қа/ке, на/не, а/е)
Деепричастия (суффиксы – п/ып/iп, а/е/й, ғалы/гелi, қалы/келi)
Дробные числительные (үштен бір, он алтыдан бір, үштің бірі, нөл бүтін оннан бес и т.д.)

Желательное наклонение глагола (суффиксы – ғы/гі, қы/кі)

Залоги глагола (суффиксы – н, ын/ін, л, ыл/іл, с, ыс/іс, т, дыр/дір, тыр/тір, ғыз/гіз, қыз/кіз)

Изафетные структуры (двухаффиксные, одноаффиксные, безаффиксные)
Истории, рассказы (с переводом на русский язык)
Исходный падеж (окончания – дан/ден, тан/тен, нан/нен)

Книга для чтения (тексты для чтения с переводом на русский и английский языки)
Количественные числительные (бір, екі, үш, төрт, бес, алты, сегіз, тоғыз, он, жиырма, отыз и т.д.)
Косвенная речь

Личные местоимения (мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар)
Личные окончания (вступление)
Личные окончания-1 (окончания – мын/мiн, бын/бін, пын/пін, мыз/міз, сың/сің, сыңдар/сіңдер, сыз/сіз, ды/ді, ты/ті и т.д.)
Личные окончания-2 (усечённые окончания – м, қ/к, ң, ңдар/ңдер, ңыз/ңіз, ңыздар/ңіздер)

Междометия (Бәрекелді! Алақай! Бәсе! Мәссаған! Масқара! Қап! Ойбай! Тууф... и т.д.)
Местный падеж (окончания – да/де, та/те, нда/нде)
Местоимения (общая таблица)
Множественное число (окончания – дар/дер, тар/тер, лар/лер)
Модальные слова (виды)
Модальные слова керек, қажет, тиіс – надо
Модальные слова шығар – наверно, сияқты – кажется
Модальная структура алу – мочь, білу – уметь
Модальная структура болу – можно
Модальная структура тура келу – приходится
Модальная структура тырысу – стараться
Модальная структура ұнау, ұнату – нравиться, жақсы көру – любить
Мягкие и твёрдые слова

Названия падежей (для простого запоминание вопросов и названий падежей)
Наречия (тым, жылдам, қазақша, ауызша, осылай, кешкісін, жоғарыға, қазір, босқа, соншама и т.д.)
Настоящее время глагола (суффиксы – ып/іп/п, вспомогательные глаголы тұр, жүр, отыр, жатыр)
Неопределённая форма глагола (глагол с суффиксами у, ю)
Неопределённые местоимения (біреу, бірдеме, әлдеқандай, әлдеқайда, әлдеқашан, біраз, кей, кейбір)

Общая таблица окончаний (существительных)
Общие таблицы времён и наклонений глагола
Определительные местоимения (бәрі, барлық, бүкіл, барша, әр, әрбір, әркім, әрқашан, әрқайсысы и т.д.)
Особенности произношения слов и словосочетаний
Относительные прилагательные (суффиксы – дағы/дегі, тағы/тегі, ндағы/ндегі)
Отрицательные местоимения (ештеңе, дәнеңе, ешнәрсе, ешкім, ешқандай, ешқашан, ешқайсысы и т.д.)
Отрицательные суффиксы (ба/бе, па/пе, ма/ме)   (*Настоящее время, *Переходное время, *Прошедшее время,
      *Условное наклонение, *Повелительное наклонение, *Будущее предположительное время,
      *Давно прошедшее время очевидное, *Давно прошедшее время неочевидное, *Переходное прошедшее время)

Переходное время глагола (суффиксы – а/е/й)
Переходное прошедшее время глагола (суффиксы – атын/етін, йтын/йтін)
Песни (с переводом на русский язык)
Повелительное наклонение глагола (суффиксы – йын/йін, айын/ейін, айық/ейік, ыңдар/іңдер, ңыз/ңіз, сын/сін и т.д.)
Повелительное наклонение глагола (дополнение) (суффиксы – лық/лік, алық/елік, ғын/гін, қын/кін, сай/сей и т.д.)
Порядковые числительные (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші и т.д.)
Порядок слов в предложении
Послелоги
      Именительный падеж (үшін, туралы, жайлы, жөнінде, бойы, сайын, арқылы, сияқты, шамалы и т.д.)
      Исходный падеж (кейін, соң, бері, бастап, басқа, артық, бетер, астам, тыс, гөрі и т.д.)
      Дат.-направит. падеж (дейін, шейін, қарай, салым, жуық, таман, сәйкес, сай, орай, қарсы и т.д.)
      Творительный падеж (бірге, қоса, қатар, қабат, байланысты)
Предположительные числительные (бестей, алтыдай, елулеп, жүздеген, отыздарда, жүзге жуық и т.д.)
Прилагательные (виды прилагательных, таблица антонимов)
Притяжательные окончания
      1 лицо (окончания – м, ым/ім, мыз/міз, ымыз/іміз)
      2 лицо (окончания – ң, ың/ің, ңыз/ңіз, ыңыз/іңіз)
      3 лицо (окончания – сы/сі, ы/і)
Притяжательные окончания 2-ая форма (окончания – дiкi/тiкi/нiкi)
Причастия (введение)
Причастия будущего времени (суффиксы – ар/ер/р)
Причастия настоящего времени (суффиксы – атын/етін, йтын/йтін, ушы/уші)
Причастия прошедшего времени (суффиксы – ған/ген, қан/кен)
Проверь себя! (программы для проверки знаний по присоединению окончаний и суффиксов)
Производные глаголы (суффиксы – да/де, та/те, ла/ле, даc/деc, таc/теc, а/е, ар/ер, ғар/гер и т.д.)
Произношение букв
Пространственные падежи (сравнение трёх падежей – исходный, местный, дательно-направительный)
Прошедшее время глагола (суффиксы – ды/ді, ты/ті)
Прямая речь

Разговорник (большой сборник фраз на казахском языке)
Регрессивная ассимиляция (изменение букв к, қ, п на г, ғ, б)
Родительный падеж (окончания – дың/дің, тың/тің, ның/нің)
Родительный и винительный падежи (сравнение двух падежей)

Сборник пословиц
Сборник фразеологизмов
Система аффиксов аффиксов (общая информация о всех окончаниях и суффиксах)
Сказки (с переводом на русский язык)
Словообразование существительных (суффиксы – шы/ші, дық/дік, гер/кер, паз, дас/дес, хана, ша/ше, ғыш/гiш и т.д.)
Сложноподчинённые предложения
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени
      До того, до тех пор
      Во время, когда
      После, с тех пор
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели
Сложноподчинённые предложения с придаточными уступительными
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия
Сложносочинённые предложения
Сложные предложения (виды)
Служебные имена (үстінде, астында, алдында, артында, ішінде, сыртында, арасында, қасында, түбінде и т.д.)
Собирательные числительные (біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу)
Союзы (және, әрі, да/де, та/те, бен/пен/мен, бірақ, әйтпесе, немесе, себебі, егер, онда и т.д.)
Способы образования прилагательных (суффиксы – ды/дi, ты/тi, лы/лi, сыз/сiз, ғы/гi, қы/кi, дай/дей, и, ы, дық/дік и т.д.
Степени сравнения прилагательных (суффиксы – рақ/рек, ырақ/iрек, дау/деу, тау/теу, лау/леу и т.д.
Стихи детям (стихотворения для запоминания слов казахского языка
Существительные (введение)

Таблицы спряжения глаголов (примеры спряжения различных глаголов)
Творительный падеж (окончания – бен/пен/мен, бенен/пенен/менен)

Ударение (исключения – когда ударение ставится не на последний слог)
Указательные местоимения (бұл, осы, мына, мынау, сол, ана, анау, мiне, әнi, әне, әнеки, сонау)
Условное наклонение глагола (суффиксы – са/се)
Учебник для 1 класса
Учебник для 2 класса
Учебник для 3 класса
Учебник для 4 класса

Фонетический разбор

Частицы (ғой/қой, ай, ау, ақ, ғана/қана, мыс/міс, ба/бе, па/пе, ма/ме, ше и т.д.)
Числительные (виды числительных)© Татьяна Валяева,  2007–2024

Главная             Цвета текста на сайте             Телеграм-канал «Изучаем казахский...»             kaz-tili@yandex.kz             Гостевая книга


Авторский сайт Татьяны Валяевой